IT-retten
printervenlig
 IT-retten.dk > Bogen > Forord
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Indholdsfortegnelse | Første kapitel


Forord

Igennem 1990'erne er der sket en gennemgribende forandring af det emneområde, der tidligere gik under betegnelsen "edb-retten". Hvor man dengang beskæftigede sig med de juridiske problemer, der opstår, når edb-systemer udvikles, anvendes og overdrages, er fokus nu skiftet, så man i højere grad interesserer sig for den digitale informationsanvendelse i alle dele af samfundslivet. Denne massive udvidelse af det IT-retlige emneområde har gjort det til lidt af en udfordring at samle disse forskelligartede emner under ét.

Det er denne bogs ambition at give en samlet præsentation af de retsregler, der har størst praktisk betydning for IT-anvendelsen i bred forstand, hvad enten der er tale om private, erhvervsmæssige eller offentligretlige sammenhænge. Som samfundet ser ud i dag, har nærmest alle retsregler en eller anden IT-dimension. Emneafgrænsningen er lagt om de regler, der i særlig grad præges af IT. Enten fordi de udtrykkeligt drejer sig om IT. Eller fordi de netop ikke gør det, men i deres møde med IT-fænomenerne giver anledning til særlige vanskeligheder ("beskrivelsesproblemer" mv.). Visse retsområder er dog udeladt, herunder beskatning, konkurrenceforhold, strafferetlige efterforskningsspørgsmål og international privat- og procesret. Fremstillingen er så vidt muligt ført ajour til 1. juli 2001.

Bogen har flere målgrupper. Den første, og væsentligste, er den praktiserende jurist, der er med til at træffe de praktiske dispositioner mv. Men en mindst ligeså væsentlig målgruppe er den IT-ansvarlige, som i praksis ofte står overfor den praktiske IT-rets problemer, og som måske ligefrem - frivilligt eller ufrivilligt - er sat til at rådgive nogen herom.

Det er ikke let at ramme to så forskellige målgrupper. For at overkomme de problemer, den ikke-juridiske læser står overfor, har jeg forsøgt at skrive teksten i et ikke alt for indforstået juridisk fagsprog, ligesom jeg har forklaret nogle af de mere vanskelige juridiske begreber i ordlisten. Samme ordliste skulle omvendt gøre det lettere for juristen at dykke ned i de relevante tekniske problemer.

Flere foreløbige udgaver af denne bog har været anvendt i undervisningen i IT-ret i årene fra 1996-2001. Jeg har fået god feedback fra mange af de jurastuderende, der har fulgt disse kursusfag, og fra gode venner og kolleger, som jeg har arbejdet med under mine mange gøremål gennem årene, bl.a. i Dansk Dataforening, Dansk Internet Forum, det nordiske retsinformatik-miljø, EU, IT-sikkerhedsrådet, UNCITRAL, OECD, og i de lovforberedende og rådgivende udvalg, jeg har deltaget i. Det ville føre for vidt her at nævne dem alle.

I projektets sidste fase har jeg fået gode forslag om forbedringer af mine ph.d.-studerende, Kim Frost og Henrik Udsen. En særlig tak retter jeg til stud.jur. Anja Jørgensen, der har gjort mig den store tjeneste at gennemgå det manuskript til bogen, der anvendtes i "Udvidet IT-ret" ved Københavns Universitet i forårssemesteret 2001, og påpeget en række passager, der var fejlbehæftede eller vanskeligt forståelige. Det færdige manuskript er med stor dygtighed korrekturlæst af forlagsredaktør Susanne Falck.

Men, som man siger i den slags forord: Det endelige ansvar for bogen er naturligvis mit. Bogen er tilgængelig fra hjemmesiden www.it-retten.dk, hvor den - med henvisning til ophavsretslovens § 12, stk. 1 - kan læses og kopieres til "privat brug". Fra denne hjemmeside kan man også finde links til store dele af det baggrundsmateriale, der omtales i bogen, ligesom der - inden for visse grænser - vil blive givet meddelelse om ny lovgivning og praksis eller anden væsentlig information, der kan understøtte læserens arbejde med IT-rettens problemverden.

København i august 2001

Mads Bryde Andersen
mads.bryde.andersen@jur.ku.dk

Indholdsfortegnelse | Første kapitel