IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 17
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 17: IT-kriminalitet

Retsakter:

Lovbekendtgørelse nr. 779 af 16. september 2002 af straffeloven:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2002/0077929.htm

Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel:
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20020022730-REGL

Lovbekendtgørelse nr. 912 af 5. november 2002 af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2002/0091229.htm#K1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2000/l_178/l_17820000717da00010016.pdf

U.2003.251Ø - bedrageri med dankort for 139.500 kr.
henført under straffelovens § 286, stk. 2:
Læs dokumentet som pdf-fil

Andet:

Betænkning nr. 1427/2002 om IT kriminalitet fra Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet:
http://www.jm.dk/imageblob/image.asp?objno=64922

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.
Et sikrere informationssamfund: Højnelse af sikkerheden i informationsinfrastrukturerne og bekæmpelse af computerrelateret kriminalitet
Download som pdf-fil

Additional Protocol to the Convention on Cybercrime committed through Computer Systems (2002)
Download som pdf-fil

Final Draft Convention on Cyber-crime (2001)
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Projets/FinalCybercrime.htm

Final Draft Explanatory Memorandum (2001)
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Projets/FinalCyberRapex.htm